το blog αυτό δημιουργήθηκε με αφορμή το θέμα tαυτότητα / ιdentity στο μάθημα "στοιχεία οπτικής επικοινωνίας" στο δεύτερο έτος του κολεγίου βακαλό
οι σπουδαστές καλούνται να δημιουργούν εικόνες, να αναρτούν ευρήματα, να καταθέτουν απόψεις, να σχολιάζουν καταστάσεις που σχετίζονται με το θέμα

Sunday, June 10, 2012

Product Identity
Αυτή η εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει τη σχέση που έχουν τα προϊόντα με την ταυτότητα. Η σχέση αυτή αποτελείται από δύο μέρη¨την ταυτότητα που έχουν τα ίδια τα προϊόντα (πχ αξία, χαρακτηριστικά, το νομικό πλαίσιο που τα περιβάλλει) και την ταυτότητα που προσδίδουν σε διάφορα σύνολα ανθρώπων (πχ χώρες, επαγγέλματα, ηλικίες). Στην συγκεκριμένη περίπτωση εξετάζεται και προβάλλεται η σχέση των προϊόντων και των χωρών από τις οποίες προέρχονται.

Παύλος Κουιμτζίδης